Visit Us: 2957 Lebanon Road Manheim, PA 17545-8717 | Phone: (717) 664-4230

Choice Fabrics Blenders, powder blue

$6.99 per yard

Choice Fabrics Blenders, powder blue, 100% cotton, 45″ wide.

15 in stock